Regulamin

I. Definicje

Przyjęto, że poniższe określenia użyte w regulaminie będą miały następujące znaczenie:

 1. "Portal Młodego Lekarza" - serwis internetowy dostępny w domenie mlodylekarz.pl, zwany dalej Portalem
 2. "Profil" - profil założony przez Użytkownika w Portalu Młodego Lekarza
 3. "Użytkownik" - osoba korzystająca z Protalu Młodego Lekarza, która założyła swój Profil.
 4. "Newsletter" - krótka wiadomość tekstowa przesyłana na adres e-mail podany przy rejestracji, zawierająca informacje o aktualnosciach i/lub materiałe promocyjne.

II. Zasady ogólne

 1. Warunkiem dostępu do niektórych działów Portalu jest zarejestrowanie się w serwisie, które dokonuje się przez rzetelne wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach Portalu
 2. Rejestracja w serwisie jest jednoznaczna z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Każdy Użytkownik posiada swój Profil, identyfikowany poprzez login i hasło wybrane przez samego użytkownika. Podczas pierwszej rejestracji użytkownik otrzymuje na podany przez adres e-mail wiadomość z kodem aktywacyjnym którego kliknięcie aktywuje użytkownika w serwisie.
 4. Użytkownicy serwisu są zobowiązani do niezwłocznego aktywowania swojego Profilu. Konto użytkownika które nie będzie aktywowane w ciągu 48 godzin od rejestracji będzie usunięte. W przypadku nie otrzymania wiadomości e-mail z kodem aktywacyjnym do 1 godziny od rejestracji, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt administratorowi
 5. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, dostęp użytkownika do Portalu może zostać zablokowany, a jego dane i konto w serwisie - usunięte.

III. Opis usług

 1. Użytkownicy serwisu, rejestrując się, wyrażają zgodę na nieodpłatne otrzymywanie informacji, Newsletter-ów, o charakterze reklamowym, tematycznie zgodnych z profilem serwisu.
 2. Użytkownicy serwisu mają automatyczny i darmowy dostęp do Centrum Testów

IV. Zasady korzystania z serwisu

 1. Serwis może być wykorzystywany tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem, z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz z dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet. W szczególności Użytkownik nie powinien:
  1. naruszać praw innych Użytkowników do korzystania z Serwisu;
  2. naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich;
  3. rozpowszechniać nielegalnych materiałów, na przykład o treści rasistowskiej lub też materiałów pornograficznych;
  4. zmieniać, usuwać, czynić bezużytecznym lub dodawać informacje do wiadomości innych Użytkowników, bez ich zgody;
  5. rozpowszechniać materiałów promocyjnych lub reklamowych;
  6. korzystać z Serwisu w sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego działania oferowanych w nim usług.

V. Zasady współpracy

 1. Portal dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu.
 2. Portalu z ważnej przyczyny może zmienić niniejszy Regulamin po uprzednim powiadomieniu Użytkowników o takiej decyzji. Jeśli w terminie siedmiu (7) dni od powiadomienia Użytkownika o zmianach w Regulaminie nie usunie on swojego Konta, wówczas Portalu przyjmuje, że zmiany te zostały przez Użytkownika zaakceptowane. Za ważną przyczynę zmiany Regulaminu uważa się w szczególności: zmianę przepisów prawnych, utratę uprawnień wymaganych do oferowania poszczególnych usług w Serwisie, utratę praw do domeny albo istotną awarię sprzętu.
 3. Portalu nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu;
  2. za problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Portal przy zachowaniu należytej staranności nie był wstanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej.
  3. korzystanie z Serwisu przez Użytkowników niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  4. treść przesyłanych wiadomości, treść wypowiedzi zamieszczanych na forum dyskusyjnym oraz za zawartość publikowanych grafik. Wyłączną odpowiedzialność z tytułu powyższego ponosi autor, którym jest Użytkownik;
  5. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika;
  6. przerwy w świadczeniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Portalu;
  7. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Portalu;
  8. szkody wynikłe z niedostarczenia wiadomości lub opóĽnień wysyłanych wiadomości z przyczyn niezależnych od Portalu
 4. Portal może zaprzestać świadczenia Serwisu, w tym usunąć Konto bez ostrzeżenia, jeśli:
  1. nazwa Konta jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraĽliwe lub niezgodnym z dobrymi obyczajami;
  2. Serwis wykorzystywany będzie do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
  3. Serwis wykorzystywany będzie niezgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem, z postanowieniami niniejszego Regulaminu albo z dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet;

VI. Opłaty

 1. Portalu Młodego Lekarza jest Serwisem darmowym.

VII. Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w serwisie po przez wysłanie wiadomości z konta mailowego podanego w Profilu z taką prośbą do administratorów serwisu.

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Informacje podawane przez Użytkowników podczas rejestracji nie podlegają ochronie ponieważ nie stanowią danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002 roku);.

IX. Obowiązywanie Regulaminu

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 • Kliknięć: 10205