Regulamin Baza Testów Medycznych

REGULAMIN DOSTĘPU DO BAZY PYTAŃ DO LEKARSKIEGO EGZAMINU KOŃCOWEGO

I Warunki ogólne

1.    Baza pytań do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK), zwana dalej bazą pytań, została stworzona przez Stowarzyszenie Młody Lekarz z siedzibą 05-092 Łomianki Dolne ul. St. Moniuszki 33, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000244140, NIP: 9512164347, zwane dalej Stowarzyszeniem.

2.    Baza pytań ma na celu pomoc w przygotowaniu lekarzy do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK), zwanego dalej egzaminem.

3.    Baza pytań składa się z dwóch części: pierwszej, obejmującej pytania autorskie stworzone pod kątem egzaminu oraz drugiej, składającej się z pytań z poprzednich edycji Lekarskiego Egzaminu Państwowego oraz pytań nadesłanych przez użytkowników portalu, który przystąpili do Lekarskich Egzaminów Końcowych. Wszystkie pytania opatrzono  autorskim komentarzem.

4.    Baza pytań obejmuje w odpowiednich proporcjach pytania ze wszystkich dziedzin egzaminu.

5.   Baza pytań umożliwia zadanie pytania autorowi.

6.    Stowarzyszenie Młody Lekarz i autorzy pytań zastrzegają sobie prawo do udzielenia odpowiedzi na jedynie wybrane pytania zadane przez osobę, która wykupiła dostęp do bazy pytań.

7.   Brak uzyskania odpowiedzi na zadane autorowi pytanie dotyczące pytania testowego nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty za dostęp do bazy pytań.

8.  Baza pytań została stworzona w ramach realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

9.    Przed wykupieniem dostępu do bazy pytań należy uważnie przeczytać niniejszy regulamin.

10.  Osoba wykupująca dostęp do bazy pytań potwierdza, że zapoznała się z treścią regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.


II Warunki dostępu do bazy pytań
 
1. Dostęp do bazy pytań może uzyskać osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i jest studentem lub absolwentem uczelni medycznej, zwana dalej Użytkownikiem

2. Konsumentem jest Użytkownik będący osobą fizyczną, korzystającą z usług Stowarzyszenia w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)

3. Warunkiem uzyskania dostępu do bazy pytań jest wcześniejsza rejestracja w portalu www.mlodylekarz.pl.

4. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie widniejącego na stronie internetowej Formularza i podanie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail.

5.    Po wypełnieniu i odesłaniu na wskazany adres, Użytkownik otrzyma, na podany przez siebie adres e-mail, link aktywacyjny, który należy kliknąć aby pomyślnie zakończyć rejestrację.

6.    Warunkiem skorzystania z bazy pytań jest zapoznanie się z treścią Regulaminu (poprzez odznaczenie odpowiedniego checkboxu) oraz złożenie oświadczenia, co do zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7.    Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu zawierania z Użytkownikiem i świadczenia usług na odległość oraz drogą elektroniczną. Przetwarzanie danych w innych celach, uzależnione jest od wyrażenia w tym zakresie odpowiedniej zgody. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Stowarzyszenie danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Stowarzyszenie usług drogą elektroniczną. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Stowarzyszenie zapewnia, iż dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W przypadkach i na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych i ich usunięcia. Dane Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

8.    Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Stowarzyszenie.

9.    Dostęp do bazy pytań w ramach danego konta przewidziany jest wyłącznie dla jednego Użytkownika. W przypadku rozpoznania przez Stowarzyszenie, że z jednego konta, na którym wykupiony jest dostęp do testów, korzysta więcej niż jedna osoba fizyczna, Stowarzyszenie ma prawo usunąć konto bez zwrotu niewykorzystanej kwoty. Jednoczasowo możliwy jest dostęp do bazy wyłącznie z jednego komputera/urządzenia. Aby móc skorzystać z Bazy na drugim komputerze należy odczekać 30 minut po zakończeniu pracy na poprzednim komputerze/urządzeniu. Nie wolno udostępniać loginu innym osobom. Próba jednoczasowego zalogowania z dwóch różnych komputerów na ten sam login powoduje zablokowanie dostępu do Bazy. W przypadku naruszenia tego punktu, użytkownikowi może być cofnięty dostęp do bazy, bez prawa do zwrotu opłaty.

10.    Po zarejestrowaniu się w portalu można uzyskać bezpłatny dostęp do części pytań umożliwiający zapoznanie się z funkcjonalnością baz.

11.    Dostęp do bazy pytań jest możliwy w dwóch wariantach: pełny dostęp oraz dostęp do poszczególnych dziedzin na określony okres czasu. Opcje dostępu są szczegółowo określone w pkt. 13.

12.    Dostęp do bazy pytań jest płatny.

13.     Koszt dostępu do bazy pytań jest uzależniony od czasu wykupowanego dostępu oraz wariantu i wynosi odpowiednio:     
•    dostęp do całej bazy pytań określonej w pkt 3 na okres 14 dni - 99 zł
•    dostęp do całej bazy pytań określonej w pkt 3 na okres 30 dni - 149 zł
•    dostęp do całej bazy pytań określonej w pkt 3 na okres 60 dni - 229 zł
•    dostęp do całej bazy pytań określonej w pkt 3 na okres 90 dni - 329 zł
•    dostęp do całej bazy pytań określonej w pkt 3 na okres 180 dni - 529 zł
•    dostęp do całej bazy pytań określonej w pkt 3 na okres 365 dni (rok) - 999 zł
•    choroby wewnętrzne na okres 14 dni – 39 zł
•    pediatria na okres 14 dni – 29 zł
•    położnictwo i ginekologia na okres 14 dni – 26 zł
•    psychiatria na okres 14 dni – 14 zł
•    medycyna na okres 14 dni – 20 zł
•    medycyna ratunkowa i intensywna na okres 14 dni – 20 zł
•    bioetyka i prawo medyczne, orzecznictwo lekarskie, zdrowie publiczne na okres 14 dni – 25 zł

14.    Opłata za dostęp do bazy pytań odbywa się za pośrednictwem systemu płatności PayU. Przedmiotowe usługi świadczy PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem    KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.payu.pl.

15.    Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną o zaksięgowaniu wpłaty przez system PayU.  

16.    Czas dostępu do bazy pytań jest liczony od momentu potwierdzenia wpłaty przez system PayU.

17.    Czas dostępu kończy się o godzinie 23:59 ostatniego dnia dostępu do bazy. Dni dostępu są liczone od dnia następującego po dniu potwierdzenia wpłaty.

18.    Stowarzyszenie wystawia faktury, które będą przesłane pocztą elektroniczną na adres mailowy podany w trakcie rejestracji, w miesiącu rozliczeniowym, w którym dokonywana była opłata.

19.    Stowarzyszenia zastrzega sobie prawo do zmiany liczby pytań, treści pytań, treści omówień.

20.    Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany cennika świadczonych usług jednocześnie gwarantując niezmienność ceny usługi w okresie, za który Użytkownik dokonał zapłaty.

21.    Dostęp do bazy pytań jest możliwy po przez przeglądarkę internetową (Internet Explorer, FireFox, Opera, Safari, Chrome) z włączoną obsługą ciasteczek (cookies).

22.    Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z bazy pytań zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami etykiety, a w szczególności do:
a.    korzystania z bazy pytań w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników,
b.    powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie bazy pytań oraz od korzystania z bazy pytań w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
c.    powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i postanowienia niniejszego Regulaminu,
d.    powstrzymywania się od jakichkolwiek działań narażających Stowarzyszenie na straty finansowe, w szczególności poprzez przekazywanie zakupionego dostępu do bazy pytań innym Użytkownikom,
e.    przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób.

23.  Użytkownikowi zabrania się kopiowania bazy pytań z bazy Stowarzyszenia pod groźbą odpowiedzialności karnej albo cywilnej. Działania polegające na próbie kopiowania pytań testowych lub innych treści Stowarzyszenia może być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego;

24.  Stowarzyszenie  może zaprzestać świadczenia usług, w tym usunąć konto Użytkownika, w razie korzystania przez Użytkownika z bazy pytań w sposób niezgodny z:
a.    jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich,
b.    obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami etykiety.

25. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za:
a.    szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z bazy pytań;
b.    uniemożliwienie korzystania z bazy pytań, jeżeli nastąpiło to wskutek zdarzeń, których Stowarzyszenie przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mogło zapobiec, w szczególności zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;
c.    skutki powstałe w wyniku wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła do konta Użytkownika;
d.    utratę danych wynikłą z awarii sprzętu, systemu lub innymi okolicznościami niezależnymi od Stowarzyszenia;
e.    szkody powstałe wskutek niedostarczenia lub opóźnień wysyłanych wiadomości z przyczyn niezależnych od Stowarzyszenia,
 

III Warunki rezygnacji
 
1. Konsument ma prawo do rezygnacji z zamówienia do aktywowania bazy pytań do momentu rozpoczęcia korzystania z bazy pytań umieszczonych na stronie internetowej www.mlodylekarz.pl jednakże nie dłużej niż terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Stowarzyszenie zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność na rachunek bankowy lub na adres wskazany przez Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak Stowarzyszeniu możliwość zapoznania się z jego treścią. W szczególności oświadczenie może być złożone na piśmie na adres: 05-092 Łomianki Dolne ul. St. Moniuszki 33 lub wysłane w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Stowarzyszenie o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

4. Konsument wyraża zgodę na rozpoczęcia świadczenia usługi poprzez akceptację checkboxu o treści ”Wyrażam zgodę na rozpoczęcie wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz zostałem poinformowany o braku możliwości odstąpienia od umowy po jej wykonaniu”.


IV Reklamacja

1.    Zakłócenia w funkcjonowaniu Bazy pytań, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami przez Stowarzyszenie mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2.    Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności określenie jej przedmiotu i odpowiednie uzasadnienie.

3.    Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Stowarzyszenie w terminie nie przekraczającym 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji. W tym terminie Użytkownik zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu złożonej reklamacji wiadomością w postaci elektronicznej wysłaną na adres e-mail wskazany w reklamacji.

4.    Reklamacje składane Stowarzyszeniu, a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem Stowarzyszenia nie będą rozpatrywane. Stowarzyszenie nie ma obowiązku przekazywania reklamacji właściwemu podmiotowi, odpowiedzialnemu za realizację reklamacji.


V Postanowienia końcowe
 
1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w szczególności dotyczących składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.05.2015 r.

3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.

4. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, informując o tym Użytkowników.

5. Przed zmianą Regulaminu każdy Użytkownik drogą elektroniczną zostanie poinformowany o planowanej zmianie. Nie zgłoszenie zastrzeżeń przez Użytkownika w terminie 7 dni od momentu otrzymania wiadomości uważa się za akceptację proponowanych zmian.

6. Jeśli Użytkownik nie akceptuje wprowadzonej zmiany powinien zgłosić to Stowarzyszeniu wysyłając e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Brak akceptacji Regulaminu jest równoznaczne z rezygnacją Użytkownika z korzystania z bazy. Użytkownik poniesie koszty świadczonych usług w wysokości, która odpowiada okresowi rzeczywiście świadczonej na jego rzecz usługi przez Stowarzyszenie. Nadpłacona przez Użytkownika kwota podlega zwrotowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia usunięcia konta. Zwrot zostanie dokonany na rachunek bankowy lub na adres wskazany przez Użytkownika.

7.    Wszelkie uwagi, pytania, wątpliwości prosimy kierować drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8. Spory powstałe w wyniku zawartej umowy między Użytkownikiem i Stowarzyszeniem podlegają rozpoznaniu przez sąd zgodnie z postanowieniami obowiązującego w Polsce prawa.
  • Kliknięć: 7106