REGULAMIN KURSU REPETYTORIUM DO LEKARSKIEGO EGZAMINU KOŃCOWEGO


REGULAMIN KURSU REPETYTORIUM DO LEKARSKIEGO EGZAMINU KOŃCOWEGO

I. Warunki ogólne

1. Kurs "Repetytorium do Lekarskiego Egzaminu Końcowego", zwany dalej „Kursem”, organizowany jest przez Stowarzyszenie Młody Lekarz z siedzibą w Łomiankach Dolnych przy ul. St. Moniuszki 33, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000244140, NIP: 9512164347, zwane dalej Stowarzyszeniem.
2. Definicje
a) Uczestnik – osoba zgłoszona do korzystania z usług szkoleniowych, która ukończyła 18 rok życia i jest studentem lub absolwentem wydziału lekarskiego uczelni medycznej.
b) Konsument – Uczestnik będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego tj. osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
c) Baza pytań– cyfrowa baza pytań egzaminacyjnych do LEK zawierająca pytania testowe, do której Uczestnik Kursu uzyskuje dostęp.
3. Kurs odbywa się:
- w Warszawie w dniach 17-20 stycznia 2019 r. w Wyższej Szkole Menadżerskiej, ul. Kawęczyńska 36
- w Krakowie w dniach 24-27 stycznia 2019 r. na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego, Aleja 29-listopada 46,
4. Celem Kursu jest pomoc w przygotowaniu lekarzy do Lekarskiego Egzaminu Końcowego, zwanego dalej „Egzaminem”.
5. W trakcie Kursu Uczestnicy będą mogli zapoznać się z najczęściej spotykanymi na egzaminie wybranymi zagadnieniami z zakresu wiedzy wymaganej do Egzaminu.
6. Kurs jest prowadzony w ramach realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do odwołania Kursu z przyczyn od niego niezależnych albo w przypadku zbyt małej liczby dokonanych zgłoszeń oraz do zmiany lokalizacji sali szkoleniowej w obrębie danego miasta, o którym mowa w pkt 3. O zmianie miejsca w obrębie danego miasta w jakim odbędzie się Kurs lub o odwołaniu Kursu Uczestnik zostanie powiadomiony na adres email lub listem poleconym na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym na co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem Kursu. W przypadku odwołania Kursu, Uczestnik jest uprawniony do otrzymania w całości zwrotu wpłaconych wcześniej środków pieniężnych na poczet tej usługi.
7. Przed zapisaniem się na Kurs należy uważnie przeczytać niniejszy regulamin.
8. Zapisując się na Kurs Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

II. Warunki uczestnictwa

9. Uczestnictwo w Kursie jest dobrowolne.
10. W Kursie uczestniczyć może jedynie osoba spełniająca warunki określone w pkt 2 a regulaminu.
11. Sprzedaż usług szkoleniowych odbywa się poprzez zawarcie umowy na odległość, pomiędzy Stowarzyszeniem, a Uczestnikiem.
12. Warunkiem uczestniczenia w Kursie jest rejestracja uczestnika, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty, o której mowa w pkt III niniejszego regulaminu.
13. Rejestracja uczestników Kursu rozpoczyna się 15 października 2018 roku. Ostatecznym terminem rejestracji internetowej (poprzez formularz zgłoszeniowy) dla uczestników Kursu jest 14 stycznia roku, godzina 23:59 – dla Kursu w Warszawie i 21 stycznia 2019 roku, godzina 23:59 - dla Kursu w Krakowie.
14. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt 13 zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie uprzedniego uzgodnienia drogą mailową ze Stowarzyszeniem, polegającego na:
a) przesłaniu na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. danych niezbędnych do rejestracji (imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, e-mail, telefon kontaktowy, informacji czy Uczestnik jest studentem czy lekarzem, nr prawa wykonywania zawodu oraz ewentualne dodatkowe dane do faktury), wskazanie miasta, w którym Uczestnik chce odbyć Kurs;
b) dokonaniu wpłaty 1200 złotych na konto Stowarzyszenia oraz przedłożeniu przed rozpoczęciem Kursu dowodu uiszczenia opłaty.

III. Opłata

15. Uczestnictwo w Kursie jest odpłatne.
16. Wysokość opłaty do platformy z kursem (obejmującej Kurs stacjonarny oraz dostęp do Bazy pytań) (zwanej dalej „Opłatą”) jest zależna od daty dokonania rejestracji i dokonania wpłaty i wynosi:
- 700 pln (siedemset złotych) dla osób, które zarejestrują się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej i dokonają wpłaty w terminie do 30 listopada 2018 roku, do godziny 23:59 (decyduje data dokonania wpłaty, a nie jej zaksięgowania na rachunku Stowarzyszenia),
- 900 pln (dziewięćset złotych) dla osób, które zarejestrują się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej i dokonają wpłaty w terminie od 1 grudnia 2018 roku od godziny 00:00 do dnia 31 grudnia 2019 r. do godziny 23:59 (decyduje data dokonania wpłaty, a nie jej zaksięgowania na rachunku Stowarzyszenia)
- 1200 pln (tysiąc dwieście złotych) dla osób, które zarejestrują się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej i dokonają wpłaty w terminie po 31 grudnia 2019 roku do dnia kursu (decyduje data dokonania wpłaty, a nie jej zaksięgowania na rachunku Stowarzyszenia)
17. Uiszczenia opłaty należy dokonywać na rachunek Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie Młody Lekarz, ul. Moniuszki 33, 05-092 Łomianki Dolne
ING Bank Śląski: 95 1050 1025 1000 0023 0192 3906 Tytułem: Opłata za Kurs: Nazwisko, Imię, Pesel, nr telefonu, wskazanie miasta, w którym Uczestnik odbywa Kurs
18. Ceny usług świadczonych przez Stowarzyszenie są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Podawane są w złotych polskich. Ceny są wiążące w chwili złożenia zamówienia przez Użytkownika, z zastrzeżeniem pkt 19.
19. W przypadku zarejestrowania Uczestnika i nieuiszczenia opłaty w ciągu 3 dni licząc od daty rejestracji, Uczestnik jest wykreślany z listy uczestników.
20. Uczestnik, który został wykreślony z powodu nieuiszczenia opłaty może ponownie zapisać się Kurs, na takich zasadach, jakby robił to pierwszy raz. W takim przypadku pkt 16 stosuje się.
21. Uczestnik, po uiszczeniu opłaty, otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie udziału w Kursie.
22. Stowarzyszenie wystawia Uczestnikom faktury, które będą przesłane do Uczestników pocztą elektroniczną na podany podczas rejestracji adres mailowy.
23. Uczestnicy wyrażają zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
24. Stowarzyszenie nie zapewnia dojazdu, wyżywienia ani zakwaterowania w czasie trwania Kursu.
25. Uczestnicy Kursu otrzymają certyfikat potwierdzający udział w Kursie. Lekarze uczestniczący w Kursie otrzymają certyfikat potwierdzający udział w Kursie oraz punkty edukacyjne, w liczbie ustalonej przez poszczególne, właściwe Okręgowe Izby Lekarskie.

IV. Zasady Kursu

26. Zakłada się, że Uczestnicy posiadają wiedzę niezbędną do jak najbardziej efektywnego wykorzystania czasu na Kursie.
27. Kurs trwa cztery dni i obejmuje łącznie 32 godziny wykładowe. Jedna godzina wykładowa wynosi 55 minut.
28. Każdy dzień Kursu podzielony jest na sesje wykładowe rozdzielone przerwami na kawę (we własnym zakresie) oraz przerwą obiadową (we własnym zakresie).
29. Sesje wykładowe tematycznie nawiązują do głównych dziedzin lekarskiego stażu podyplomowego oraz zakresu materiału obowiązującego na Egzaminie.
30. W czasie każdego z wykładów prowadzący przedstawią kompendium najważniejszych ich zdaniem zagadnień pojawiających się na Egzaminie, nawiązując jednocześnie do konkretnych pytań testowych.
31. W ostatnim dniu Kursu zostanie przeprowadzony test sprawdzający dla Uczestników Kursu.
32. Szczegółowy harmonogram Kursu będzie dostępny na stronie internetowej www.mlodylekarz.pl w zakładce Kurs do LEK
33. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany programu Kursu, w tym do zmiany wykładowców. O zmianie programu Uczestnik zostanie powiadomiony na podany w formularzu zgłoszeniowym email lub listem poleconym na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym na co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem Kursu.
34. Niekorzystanie z Bazy pytań nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części opłaty, o której mowa w pkt III niniejszego regulaminu.
35. Dostęp do Bazy pytań będzie aktywny do dnia najbliższego Egzaminu włącznie (luty 2019).
36. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Uczestnikom są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców. Kopiowanie materiałów szkoleniowych (w tym treści Bazy pytań) i/lub nagrywanie szkoleń, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 20017 r. poz. 880, z późn. zm.)
V. Dostęp do Bazy pytań do LEK i do próbnego LEK on-line
37. W związku z wykupem Kursu Uczestnicy uzyskują dostęp do Bazy pytań do LEK. Aby korzystać z bazy pytań Uczestnik będzie musiał zalogować się na Portalu mlodylekarz.pl przy użyciu danych profilu, z którego dokonywana była rejestracja, a następnie skorzystać z zakładki Baza pytań do LEK.
38. Dostęp do Bazy pytań będzie aktywny od dnia zaksięgowania opłaty za Kurs do dnia najbliższego Lekarskiego Egzaminu Końcowego włącznie (luty 2019).
39. W momencie zakupu Kursu Uczestnicy nabywają także możliwość udziału w Próbnym Egzaminie LEK on-line dostępnym na Portalu młodylekarz.pl od stycznia do lutego 2019 r.
40. Uczestnicy Kursu uzyskają możliwość uczestnictwa w wykładach udostępnionych z wykorzystaniem platformy internetowej (Webinaria). Dostęp do Webinariów będzie możliwy po dniu 27 stycznia 2019 do dnia przeprowadzenia Lekarskiego Egzaminu Końcowego.

VI. Postanowienia dodatkowe

41. Uczestnik może uczestniczyć w Kursie tylko w jednym mieście. Nie istnieje możliwość odbywania Kursu częściowo w każdym z miast.
42. Opłata za zmianę miejsca odbywania Kursu przed jego rozpoczęciem, po wcześniejszym poinformowaniu Stowarzyszenia na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wynosi 200 złotych i jest możliwa do 7 dni przed rozpoczęciem Kursu.

VII. Ochrona danych osobowych i reklamacja

43. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie,
44. Przy składaniu zamówienia Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie może uniemożliwić wykonanie umowy, której stronami są Stowarzyszenie oraz Uczestnik. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych.
45. Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe Uczestnika w celu zawarcia i wykonania umowy, której przedmiotem jest Kurs wraz z dostępem do Bazy pytań.
46. Stowarzyszenie zapewnia, iż dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
47. W przypadkach i na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
48. Dane Uczestników mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa
49. Reklamacje dotyczące świadczonych usług należy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłać listem poleconym na adres ul. St. Moniuszki 33, Łomianki Dolne, niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją.
50. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a. oznaczenie Uczestnika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, ewentualnie dane osoby upoważnionej do reprezentowania Uczestnika w związku ze złożoną reklamacją),
b. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji,
c. żądanie Uczestnika.
51. Stowarzyszenie rozpoznaje reklamację niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Uczestnika o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji na adres pocztowy podany w zgłoszeniu. Na wyraźne uprzednie żądanie Uczestnika informacja ta może zostać przesłana również drogą mailową.
52. Jeżeli w ciągu 30 dni Stowarzyszenie nie ustosunkuje się do żądań Uczestnika oznacza to, iż uznało ono reklamacji za uzasadnioną

VIII. Warunki rezygnacji

53. Uczestnik może zrezygnować z kursu w dowolnym momencie.
54. Rezygnację z uczestnictwa w Kursie należy zgłosić Stowarzyszeniu na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listem poleconym na adres ul. St. Moniuszki 33, Łomianki Dolne.
55. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Kursu przed jego rozpoczęciem, Uczestnik zobowiązany jest do poniesienia kosztów organizacji Kursu przypadających na Uczestnika (takich jak koszty wynajmu sal, wynagrodzenie wykładowców, materiałów, i in.) oraz równowartość kosztu dostępu do Bazy pytań, w sytuacji gdy Uczestnik rozpoczął korzystanie z tej bazy. Kwota potrącana z tytułu dostępu do Bazy pytań uzależniona jest od czasu jaki minął od momentu pierwszego zalogowania się do Bazy pytań do czasu rezygnacji i wynosi:
- do 14 dni – 99 zł,
- powyżej 14 dni do 2 miesięcy – 149 zł,
- 2 miesiące i powyżej – 229 zł
Opłata ta zostanie potrącona przez Stowarzyszenie z opłaty za Kurs uiszczonej przez Uczestnika.
56. W przypadku rezygnacji z Kursu w trakcie jego trwania Uczestnik może otrzymać zwrot opłaty za Kurs tylko w przypadku zaistnienia udokumentowanego zdarzenia losowego. W takim przypadku zaistnienia i udokumentowania takiego zdarzenia pkt 52 stosuje się odpowiednio.
57. Zwrot opłaty za Kurs nastąpi na rachunek bankowy, z którego dokonywany został przelew opłaty za Kurs.
58. Nie ma możliwości przepisania udziału w Kursie na inną osobę lub w przypadku rezygnacji z udziału w tej edycji Kursu do przeniesienia udziału w Kursie na kolejną edycję.
59. Dla Uczestników rezygnujących z Kursu istnieje możliwość wykupienia dostępu do Bazy pytań po zgłoszeniu takiej woli drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wówczas zwrot części opłaty za Kurs zostanie pomniejszony o cenę dostępu do bazy pytań (patrz regulamin dostępu do bazy pytań).

IX. Odstąpienie od umowy (dotyczy umów z Konsumentami)

60. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 683) Konsument, który zawarł ze Stowarzyszeniem umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem pkt 58 poniżej. Do zachowania tego terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed upływem wskazanego wyżej terminu, w sposób określony w pkt 59.
61. a) Konsument, który rozpoczął korzystanie z Bazy pytań przed upływem terminu na odstąpienie od umowy traci prawo do odstąpienia od umowy w części dotyczącej dostępu do Bazy pytań. W takim przypadku wartość dostępu do Bazy pytań wynosi 99 zł co stanowi równowartość zakupu najtańszego dostępu do Bazy pytań oferowanego przez Stowarzyszenie. Przed przystąpieniem do korzystania z Bazy pytań Konsument zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na spełnienie świadczenia (uzyskanie dostępu do Bazy pytań przed upływem terminu na odstąpienie od umowy) oraz, zgodnie z którym przyjmuje do wiadomości iż będzie to równoznaczne z utratą prawa do odstąpienia od umowy w części dotyczącej korzystania z Bazy pytań.
b) Bez uszczerbku dla postanowienia z pkt 58 a) Konsument, który rozpoczął uczestnictwo w Kursie przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, zobowiązany jest do złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego żądanie rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz jest on wówczas zobowiązany do poniesienia opłaty za Kurs stosownie do wartości zajęć, w których wziął udział do chwili odstąpienia od umowy.
62. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak Stowarzyszeniu możliwość zapoznania się z jego treścią. Zaleca się, aby oświadczenie było złożone na piśmie na adres: St. Moniuszki 33, Łomianki Dolne.
64. Stowarzyszenie niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem pkt 57-58 powyżej.
65. Stowarzyszenie dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Stowarzyszenia z żadnymi dodatkowymi kosztami.

X. Warunki techniczne dostępu do Bazy pytań do LEK

66. Dostęp do Bazy pytań jest możliwy poprzez przeglądarkę internetową (Internet Explorer, FireFox, Opera, Safari, Chrome) z włączoną obsługą ciasteczek (cookies).
67. Pytania i problemy w kwestiach technicznych należy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

XI. Zasady przyznawania punktów edukacyjnych

68. Kurs uzyskał potwierdzenie Naczelnej Izby Lekarskiej w sprawie spełniania warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.
69. Uczestnicy będący lekarzami posiadający w dniu rejestracji na Kurs Prawo Wykonywania Zawodu (PWZ) lub Ograniczone Prawo Wykonywania Zawodu otrzymują za udział w Kursie punkty Edukacyjne.
70. Aby otrzymać Punkty Edukacyjne (dalej „PWZ”) należy podczas rejestracji internetowej wybrać opcję dla posiadaczy PWZ i uzupełnić dane rejestracji o numer PWZ i właściwej Okręgowej Izby Lekarskiej (dalej „OIL”).
71. Po ukończeniu rejestracji internetowej w opcji bez PWZ i dokonaniu wpłaty nie ma możliwości zmiany opcji rejestracji na opcję dla posiadaczy PWZ. Nie jest możliwa także zmiana w odwrotnym kierunku. Uczestnicy Kursu wymienieni w punkcie 65 otrzymają punkty edukacyjne zgodnie z Ustawą o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz uchwałą właściwej OIL.

XII. Postanowienia końcowe

72. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Kursu.
73. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018r.
74. Wszelkie uwagi, pytania, wątpliwości prosimy kierować drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z zastrzeżeniem że pytania i problemy w kwestiach technicznych należy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
75. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
76. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Stowarzyszeniem a Użytkownikiem, który jest Konsumentem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.
77. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Stowarzyszeniem a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Stowarzyszenia
  • Kliknięć: 11584