Nowy lek przeciwpsychotyczny

W ostatnim czasie został w Polsce zarejestrowany nowy atypowy lek przeciwpsychotyczny – lurazydon należący do grupy pochodnych benzoizotiazolu.
Lek in vitro wykazuje wysokie powinowactwo do receptorów D2 i 5-HT2A, a także 5-HT7, 5-HT1A i adrenergicznych ∝2C. Niskie jest natomiast jego powinowactwo do receptorów adrenergicznych ∝1 i ∝2A.; brak natomiast powinowactwa wobec receptorów H1 i muskarynowych. Ponieważ blokada receptorów adrenergicznych ∝1, H1 i muskarynowych jest odpowiedzialna za występowanie hipotonii ortostatycznej, przyrostu masy ciała i zaburzeń pamięci lurazydon wydaje się być dobrą alternatywą wobec innych leków przeciwpsychotycznych, które często powodują powyższe objawy niepożądane.
Zalecana dawka początkowa lurazydonu w leczeniu psychoz wynosi 37mg raz na dobę. W przypadku braku odpowiedzi na leczenia dawkę należy zwiększać stopniowo, maksymalnie do 148mg na dobę. Ważną klinicznie cechą nowego leku jest dobra tolerancja i niewielki wpływ na przyrost masy ciała. Lurazydon ma również niewielki wpływ na parametry metaboliczne i sercowo-naczyniowe.
Typowym działaniem niepożądanym atypowych leków przeciwpsychotycznych są powikłania metaboliczne – przyrost masy ciała, hiperlipidemia i hiperglikemia. Z uwagi na dodatkowe obciążenia układu sercowo naczyniowego w grupie chorych na schizofrenię, wynikające z powszechnego palenia tytoniu możliwość redukowania czynników ryzyka jest w tym przypadku bardzo wartościowa.

Pacjentka ze schizofrenią paranoidalną leczona kwetiapiną skarży się na znaczny przyrost masy ciała. Jaki lek można zaproponować aby zmniejszyć ryzyko powikłań metabolicznych leczenia przeciwpsychotycznego?
A. Olanzapinę
B. Lurazydon
C. Arypiprazol
D. A i C
E. B i C

Odp: E