Porównanie technik operacyjnych przepukliny pachwinowej

  Plastyka przepukliny pachwinowej jest jedną z częściej wykonywanych operacji w chirurgii ogólnej. Plastyka sposobem Lichtensteina jest operacją z wyboru w przypadku pierwszorazowej jednostronnej przepukliny pachwinowej. Jest to operacja stosunkowa łatwa, z krótką krzywą uczenia. Operacje laparoskopowe z dostępu całkowicie pozaotrzewnowego (total extraperitoneal - TEP) lub dostępu przezbrzusznego przedotrzewnowego (transabdominal preperitoneal - TAPP) stosowane są w przypadku nawrotów po operacjach sposobem Lichtensteina lub w przypadku przepuklin obustronnych. Krzywa uczenia w przypadku tych operacji jest zdecydowanie dłuższa. Jednym z głównych problemów w operacji przepukliny pachwinowej jest przewlekły ból, który utrzymuje się nawet u 30% chorych po operacji.
W czasopiśmie British Journal of Surgery opublikowano jednoośrodkowe, randomizowane badanie kliniczne na grupie 416 chorych płci męskiej z pierwotną przepukliną pachwinową, którzy operowani byli losowo sposobem Lichtensteina lub laparoskopowo z dostępu całkowicie pozaotrzewnowego (TEP). Ocenianym pierwszorzędowym punktem końcowym było występowanie bólu po 12 miesiącach od zabiegu operacyjnego. W ramach drugorzędowych punktów końcowych oceniano między innymi czas powrotu do pełnej aktywności, czy częstość nawrotów.
Po 12 miesiącach od zabiegu ból zgłaszało 6,9% chorych operowanych sposobem TEP oraz 9,8% chorych zaopatrzonych sposobem Lichtensteina (p=NS). Nawrót przepukliny po latach od operacji zaobserwowano u 1,6% chorych (4 z grupy TEP ora 2 grupy Lichtensteina). Technika TEP była korzystniejsza w aspekcie czasu trwania operacji, powikłań w ciągu 30 dni, czasu powrotu do pełnej aktywności, uczucia ciała obcego oraz czasu przebywania na zwolnieniu lekarskim.
Zapamiętaj:
* Wyniki naprawy przepuklin pachwinowych sposobem Lichtensteina i sposobem TEP są porównywalne, z małym odsetkiem osób zgłaszających ból przewlekły oraz małą częstością nawrotów
* Operacja sposobem TEP w krótkim okresie obserwacji ma przewagę w zakresie nasilenia bólu oraz czasu powrotu do pełnej aktywności
Piśmiennictwo:
N. Gutlic i wsp. Randomized clinical trial comparing total extraperitoneal with Lichtenstein inguinal hernia repair (TEPLICH trial). Br. J. Surg., 2019; 106: 845-855