REGULAMIN KURSU REPETYTORIUM DO LEKARSKIEGO EGZAMINU KOŃCOWEGO – wersja internetowa - Zdaj LEKko 2.0


I.    Warunki ogólne

1. Kurs "Repetytorium do Lekarskiego Egzaminu Końcowego" – wersja internetowa, zwany dalej „Kursem”, organizowany jest przez Stowarzyszenie Młody Lekarz z siedzibą w Łomiankach Dolnych przy ul. St. Moniuszki 33, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000244140, NIP: 9512164347, zwane dalej Stowarzyszeniem.
2. Definicje
a) Uczestnik – osoba zgłoszona do korzystania z usług szkoleniowych, która ukończyła 18 rok życia i jest studentem lub absolwentem wydziału lekarskiego uczelni medycznej.
b) Konsument – Uczestnik będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego tj. osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
c) Baza pytań– cyfrowa baza pytań egzaminacyjnych do LEK zawierająca pytania testowe, do której Uczestnik Kursu uzyskuje dostęp.
3. Kurs jest kursem prowadzonym z wykorzystaniem komputera i sieci Internet.
4. Celem Kursu jest pomoc w przygotowaniu lekarzy i studentów wydziałów lekarskich do Lekarskiego Egzaminu Końcowego, zwanego dalej „Egzaminem”.
5. W trakcie Kursu Uczestnicy będą mogli zapoznać się z najczęściej spotykanymi na egzaminie wybranymi zagadnieniami z zakresu wiedzy wymaganej do Egzaminu.
6. Kurs jest prowadzony w ramach realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do odwołania Kursu z przyczyn od niego niezależnych albo w przypadku zbyt małej liczby dokonanych zgłoszeń. O odwołaniu Kursu Uczestnik zostanie powiadomiony na adres email lub listem poleconym na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym na co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem Kursu. W przypadku odwołania Kursu, Uczestnik jest uprawniony do otrzymania w całości zwrotu wpłaconych wcześniej środków pieniężnych na poczet tej usługi.
7. Przed zapisaniem się na Kurs należy uważnie przeczytać niniejszy regulamin.
8. Zapisując się na Kurs Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

II.    Warunki uczestnictwa

9. Uczestnictwo w Kursie jest dobrowolne.
10. W Kursie uczestniczyć mogą jedynie studenci i absolwenci kierunku lekarskiego.
11. Sprzedaż usług szkoleniowych odbywa się poprzez zawarcie umowy na odległość, pomiędzy Stowarzyszeniem, a Uczestnikiem.
12. Warunkiem uczestniczenia w Kursie jest rejestracja uczestnika, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty, o której mowa w pkt III niniejszego regulaminu.
13. Rejestracja uczestników Kursu rozpoczyna się 23 marca  2020 roku. Ostatecznym terminem rejestracji internetowej (poprzez formularz zgłoszeniowy) dla uczestników Kursu jest 15 maja 2020 roku.

III.    Opłata

15. Uczestnictwo w Kursie jest odpłatne.
16. Wysokość opłaty za Kurs Repetytorium do Lekarskiego Egzaminu Końcowego – wersja internetowa wynosi 200 pln.
17. Uiszczenia opłaty należy dokonywać na rachunek Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie Młody Lekarz, ul. Moniuszki 33, 05-092 Łomianki Dolne
ING Bank Śląski: 95 1050 1025 1000 0023 0192 3906 Tytułem: Opłata za Kurs: Nazwisko, Imię, nr zamówienia, telefon kontaktowy
18. Ceny usług świadczonych przez Stowarzyszenie są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Podawane są w złotych polskich. Ceny są wiążące w chwili złożenia zamówienia przez Użytkownika, z zastrzeżeniem pkt 19.
19. W przypadku zarejestrowania Uczestnika i nieuiszczenia opłaty w ciągu 3 dni licząc od daty rejestracji, Uczestnik jest wykreślany z listy uczestników.
20. Uczestnik, który został wykreślony z powodu nieuiszczenia opłaty może ponownie zapisać się Kurs, na takich zasadach, jakby robił to pierwszy raz.
21. Uczestnik, po uiszczeniu opłaty, otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie udziału w Kursie.
22. Stowarzyszenie wystawia Uczestnikom faktury, które będą przesłane do Uczestników pocztą elektroniczną na podany podczas rejestracji adres mailowy.
23. Uczestnicy wyrażają zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
24. Na prośbę uczestnika może być wystawione zaświadczenie o udziale w kursie. Zaświadczenia o udziale w kursie mają formę elektroniczną i są rozsyłane z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub do pobrania ze strony. 

IV.    Zasady Kursu

26. Zakłada się, że Uczestnicy posiadają wiedzę niezbędną do jak najbardziej efektywnego wykorzystania czasu na Kursie.
27. Kurs trwa od 23 marca 2020 roku do 31 maja 2020 roku.
28. Kurs podzielony jest na bloki tematyczne trwające od 1 do 4 tygodni. Bloki tematyczne rozpoczynają się w poniedziałek. Blok tematyczny składa się z webinariów, które można odtwarzać od poniedziałku do piątku, po jednym dziennie. Webinarium składa z dwóch części. Pierwsza część składa się z pytań wstępnych, wykładu oraz pytań zaliczających. Druga część składa polega na rozwiązywaniu pytań z bazy. Dokładny opis kursu znajduje się na stronie www.mlodylekarz.pl. W terminie 23 marca 2020 roku do 31 maja 2020 roku dostęp do wszystkich tygodni kursu jest możliwy w każdym momencie. Kursant sam decyduje o kolejności nauki. 
29. Sesje wykładowe tematycznie nawiązują do głównych dziedzin lekarskiego stażu podyplomowego oraz zakresu materiału obowiązującego na Egzaminie.
30. W czasie każdego z wykładów prowadzący przedstawią kompendium najważniejszych ich zdaniem zagadnień pojawiających się na Egzaminie.
31. Szczegółowe informacje dotyczące kursu są dostępne na stronie www.mlodylekarz.pl – na stronie opisana jest szczegółowa metodologia kursu, z którą uczestnik powinien zapoznać się przed zapisaniem się na kurs. 
32. Dostęp do Bazy pytań będzie aktywny do dnia 31 maja 2020r.
33. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Uczestnikom są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców. Kopiowanie materiałów szkoleniowych (w tym treści Bazy pytań) i/lub nagrywanie szkoleń, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 20017 r. poz. 880, z późn. zm.)

V.    Dostęp do Bazy pytań do LEK i do próbnego LEK on-line
34. W związku z wykupem Kursu Uczestnicy uzyskują dostęp do Bazy pytań do LEK. Aby korzystać z bazy pytań Uczestnik będzie musiał zalogować się na Portalu mlodylekarz.pl przy użyciu danych profilu, z którego dokonywana była rejestracja, a następnie skorzystać z zakładki Baza pytań do LEK.
35. Dostęp do Bazy pytań będzie aktywny od dnia zaksięgowania opłaty za Kurs do dnia n31 maja 2020r. 
36. W trakcie kursu kursant może wygenerować próbny LEK. 

VI.    Ochrona danych osobowych i reklamacja

37. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie,
38. Przy składaniu zamówienia Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie może uniemożliwić wykonanie umowy, której stronami są Stowarzyszenie oraz Uczestnik. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych.
39. Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe Uczestnika w celu zawarcia i wykonania umowy, której przedmiotem jest Kurs wraz z dostępem do Bazy pytań.
40. Stowarzyszenie zapewnia, iż dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U.  z 2016 r. poz. 922) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
41. W przypadkach i na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
42. Dane Uczestników mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa
43. Reklamacje dotyczące świadczonych usług należy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłać listem poleconym na adres ul. St. Moniuszki 33, Łomianki Dolne, niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją.
44. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a. oznaczenie Uczestnika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, ewentualnie dane osoby upoważnionej do reprezentowania Uczestnika w związku ze złożoną reklamacją),
b. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji,
c. żądanie Uczestnika.
45. Stowarzyszenie rozpoznaje reklamację niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Uczestnika o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji na adres pocztowy podany w zgłoszeniu. Na wyraźne uprzednie żądanie Uczestnika informacja ta może zostać przesłana również drogą mailową.
46. Jeżeli w ciągu 30 dni Stowarzyszenie nie ustosunkuje się do żądań Uczestnika oznacza to, iż uznało ono reklamacji za uzasadnioną

VII.    Warunki rezygnacji

47. Uczestnik może zrezygnować z kursu w dowolnym momencie.
48. Rezygnację z uczestnictwa w Kursie należy zgłosić Stowarzyszeniu na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listem poleconym na adres ul. St. Moniuszki 33, Łomianki Dolne.
49. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Kursu przed jego rozpoczęciem, przez co rozumie się zalogowanie do systemu, uczestnikowi zostanie zwrócona cała wpłacona kwota.
50. Zwrot opłaty za Kurs nastąpi na rachunek bankowy, z którego dokonywany został przelew opłaty za Kurs.
51. Nie ma możliwości przepisania udziału w Kursie na inną osobę lub w przypadku rezygnacji z udziału w tej edycji Kursu do przeniesienia udziału w Kursie na kolejną edycję.
52. Dla Uczestników rezygnujących z Kursu istnieje możliwość wykupienia dostępu do Bazy pytań po zgłoszeniu takiej woli drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wówczas zwrot części opłaty za Kurs zostanie pomniejszony o cenę dostępu do bazy pytań (patrz regulamin dostępu do bazy pytań).

VIII.    Odstąpienie od umowy (dotyczy umów z Konsumentami)

53. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 683) Konsument, który zawarł ze Stowarzyszeniem umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem pkt 58 poniżej. Do zachowania tego terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed upływem wskazanego wyżej terminu, w sposób określony w pkt 59.
54. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 683)Konsument, który rozpoczął korzystanie z kursu, czyli realizację umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy, przed upływem terminu na odstąpienie od umowy traci prawo do odstąpienia od umowy. Za rozpoczęcie kursu rozumie się zalogowanie do systemu lub wejście w moduł nauki lub Bazy Pytań.
55. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak Stowarzyszeniu możliwość zapoznania się z jego treścią. Zaleca się, aby oświadczenie było złożone na piśmie na adres: St. Moniuszki 33, Łomianki Dolne. Możliwe jest również złożenie takiego oświadczenia drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
56. Stowarzyszenie niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem pkt 57-59 powyżej.
57. Stowarzyszenie dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Stowarzyszenia z żadnymi dodatkowymi kosztami.

IX.    Warunki techniczne dostępu do kursu oraz serwisu

58. Dostęp do Kursu i Bazy pytań jest możliwy poprzez przeglądarkę internetową (Microsoft Edge, FireFox, Opera, Safari, Chrome) z włączoną obsługą ciasteczek (cookies).
59. Pytania i problemy w kwestiach technicznych należy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.X.    Postanowienia końcowe

60. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Kursu.
61. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 marca 2020r.
62. Wszelkie uwagi, pytania, wątpliwości prosimy kierować drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z zastrzeżeniem że pytania i problemy w kwestiach technicznych należy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
63. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
64. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Stowarzyszeniem a Użytkownikiem, który jest Konsumentem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.
65. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Stowarzyszeniem a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Stowarzyszenia.
  • Kliknięć: 387